Investors

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Datum:  30 maj 2017

Tid: Kl. 17.00

Plats:  Waves4Power ABs kontor, Fiskebäck

Bolag: W4P Waves4Power AB

Organisationsnummer:  556890-6159

Styrelsen i W4P Waves4Power AB (556890-6159) kallar härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma).

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den förda aktieboken måndag den 29 maj 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 26 maj 2016 under adress W4P Waves4Power AB, Hälleflundregatan 16, 426 58 Västra Frölunda. Anmälan kan även ske per telefon 031-757 04 01 eller via e-postadressen info@waves4power.com. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer alt organisations-nummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas före bolagsstämman.

Kallelse för Bolagsstämma och förslag till agenda