Notice of Extra General Meeting | Kallelse Till Extra Bolagsstämma

Date: Tuesday, October 17, 2017
Time: 17:00
Location: Waves4Power AB’s office, Fiskebäck
Company: W4P Waves4Power AB
Organization Number: 556890-6159

The Board of W4P Waves4Power AB (556890-6159) hereby invites all shareholders to an Extra General Meeting, EGM.

Registration
Shareholders wishing to participate in the EGM must be registered in the share register (Aktieboken) by Monday, October 16, 2017, and notify the company of your planned attendance no later than 16:00 on Friday, October 13, 2017, to W4P Waves4Power AB, Hälleflundregatan 16, 426 58 Västra Frölunda. Attendance may also be registered by phone 031-757 04 01 or via e-mail to info@waves4power.com. Please give the name, address, phone, and number of registered shares held at registration of attendance. If shareholder wishes to participate by proxy, proxy shall be submitted before the EGM.

Proposed Agenda for the Extra General Meeting of W4P Waves4Power AB

 1. Election of Chairman of the Meeting
 2. Establishment and approval of voting rights
 3. Election of secretary to the meeting
 4. Election of two members of the meeting to check the minutes
 5. Trial if the meeting has been properly convened
 6. Approval of Agenda
 7. Presentation of and decision to authorize the Board to decide on issuance of new share pursuant to the proposal from the Board.
 8. Any other matter to be recorded at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act (2005: 551) or the Articles of Association
 9. Conclusion of the meeting

– The Board of W4P Waves4Power AB

 


 

Datum: Tisdagen den 17 oktober 2017
Tid: Kl. 17.00
Plats: Waves4Power ABs kontor, Fiskebäck
Bolag: W4P Waves4Power AB
Organisationsnummer: 556890-6159

Styrelsen i W4P Waves4Power AB (556890-6159) kallar härmed till extra bolagsstämma.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den förda aktieboken måndag den 16 oktober 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 13 oktober 2017 under adress W4P Waves4Power AB, Hälleflundregatan 16, 426 58 Västra Frölunda. Anmälan kan även ske per telefon 031-757 04 01 eller via e-postadressen info@waves4power.com. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer alt organisations-nummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas före bolagsstämman.

Förslag till Agenda för Extra Bolagsstämma i W4P Waves 4 Power AB

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän för stämman
 5. Prövande om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av och beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt det i denna inbjudan redovisade förslaget
 8. Eventuellt annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 9. Stämmans avslutande

Väl mötta

– Styrelsen för W4P Waves4Power AB